DANH MỤC

Các loại hợp đồng lao động áp dụng từ 01/01/2021 theo Bộ luật lao động 2019

Lượt xem: 31 - Ngày:

Bộ Luật Lao động 2019 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019 với nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung đáng chú ý. Một trong những nội dung sửa đổi quan trọng được đề cập tại Bộ luật này là quy định về các loại hợp đồng lao đồng được phép giao kết giữa người lao đông và người sử dụng lao động.

Bộ luật lao động 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 có hiệu lực 01/01/2021 tham khảo tại đây : ==>>  bo-luat-lao-dong-2019

Cụ thể, theo nội dung tại Bộ luật Lao động 2019, từ ngày Bộ luật này có hiệu lực thi hành, người lao động và người sử dụng lao động chỉ được giao kết hợp đồng lao động theo một trong các loại sau:

– Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

– Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Như vậy, Bộ luật Lao động 2019 đã bỏ loại hợp đồng lao động thời vụ ra khỏi các loại hợp đồng lao động mà NLĐ và NSDLĐ được phép ký kết, theo đó, từ ngày 01/01/2021 chỉ còn 02 loại hợp đồng lao động là HĐLĐ xác định thời hạn và HĐLĐ không xác định thời hạn.

Trong đó, khi hợp đồng lao động xác định thời hạn quy định trên hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

– Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;

– Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng xác định thời hạn đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

– Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.

CÁC TIN LIÊN QUAN