DANH MỤC

Các trường hợp không được sang tên/đứng tên trên Sổ đỏ /Giấy chứng nhận đất trồng lúa

Lượt xem: 24 - Ngày:

Theo qui đinh của pháp luật, Bên mua/nhận chuyển nhượng muốn được sang tên/đứng tên trên sổ đỏ/Giấy chứng nhận thuộc đất trồng lúa phải có điều kiện nhất định

Dưới đây là các trường hợp không được sang tên/đứng tên trên đất trồng lúa:

1.Bên chuyển nhượng, tặng cho không đủ điều kiện chuyển nhượng, tặng cho

Theo qui định của Luật đất đai  năm 2013 : người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất khi có các điều kiện:

  • Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai.
  • Đất không có tranh chấp.
  • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
  • Trong thời hạn sử dụng đất.

2. Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa là tổ chức kinh tế

Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.Hộ gia đình,

3. Cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp

Cách xác định người trực tiếp sản xuất trên đất nông nghiệp, tham khảo tại: http://giaytonhadathcm.com/cach-xac-dinh-nguoi-truc-tiep-san-xuat-nong-nghiep-dat-trong-lua/

Tuy nhiên, các cá nhân mặc dù không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng vẫn được thừa kế quyền sử dụng đất trồng lúa.

CÁC TIN LIÊN QUAN